Blatt

Zurück

Zadania przedszkoli

Przedszkola spełniają funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.
W okręgu Niedersachsen działalność przedszkoli reguluje rozporządzenie dotyczące podstawy programowej "Orientacyjny plan kształcenia i wychowania elementarnego dzieci w przedszkolach w Land Niedersachsen". Wybór treści programowych pozostaje w gestii pracodawcy, a ich realizacja jest zadaniem przedszkola.
W jaki sposób je realizujemy?

Kształcenie

Każde dziecko z chwilą narodzin ma prawo do nauki. Największy i najszybszy rozwój człowieka następuje w pierwszych latach jego życia.
Dzieci rodzą się z dużą motywacją do nauki. Uczą się, aby coraz lepiej rozumieć i poznawać świat, gromadzą wiadomości i doświadczenia zdobywając wiele nowych umiejętności. Uczą się aktywnie, z ciekawością, z dużym entuzjazmem, wszystkimi zmysłami, systematycznie i we własnym tempie. Koncentrują się na wszystkich czynnościach, a poznanie nowego sprawia im ogromną radość.
Każdy etap procesu kształcenia jest niepowtarzalny.
Od początku swego życia cz owiek jest istotą społeczną. Już jako niemowlę komunikuje się z otoczeniem i posługuje przedmiotami znajdującymi się w jego zasięgu. Rozwój dziecka zależy od kontaktów emocjonalnych i społecznych.
Nieustannie dąży ono do rozwoju swojego potencjału poszerzając swoje doświadczenia. Dlatego też kszta cenie jest procesem, który rozpoczyna się z chwilą narodzin, trwa całe życie i jest własnym osiągnięciem człowieka.

Wychowanie i opieka

My, jako wychowawcy i opiekunowie powierzonych nam dzieci, jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie dzieci we wszystkich dziedzinach ważnych dla ich rozwoju, za pobudzanie ich myśli i zachęcanie do myślenia. Jesteśmy odpowiedzialni również za wzajemne relacje społeczne z innymi: za współpracę między dziećmi, za dialog z dorosłymi. Metoda komunikacji jest ważnym aspektem w pracy dydaktycznej, a jej podstawą komunikacji jest dialog. Na czym on polega? Na uważnym słuchaniu dziecka, na rozmowie na kontakcie wzrokowym, na zadawaniu pytań, na wspólnym szukaniu odpowiedzi, na otwartości, zainteresowaniu się problemami dziecka i zdolnością ich rozumienia.
Zadaniem personelu pedagogicznego w przedszkolach jest także wyposażenie pomieszczeń w pomoce dydaktyczne i materiały pomocnicze, które wspierają i rozwijają zainteresowania i osobowość dzieci.

Rozwój jakości kształcenia

W kwietniu 2003 roku w naszym przedszkolu rozpoczął się proces rozwoju kwalifikacji, w którym uczestniczą wszyscy pedagodzy. Za rozwój kwalifikacji uważa się: opis, zabezpieczenie i dalszy rozwój pracy pedagogicznej w przedszkolach. W naszej pracy zajęliśmy się tematem "Procesy kształcenia dzieci - towarzyszenie i wspieranie ich w przedszkolach".
W trakcie realizacji i ewaluacji kadra pedagogiczna, pracując w grupach, sformułowała wnioski dotyczące współpracy z rodziną, postępowania pedagogicznego, kontaktów z dzieckiem i fachowej wymiany doświadczeń.
Grupy robocze wypracowały cele, które po zatwierdzeniu przez pracodawcę, będą realizowane w praktyce. W procesie planowania działań punkt wyjściowy stanowi pytanie: Co chcemy osiągnąć?, by po określeniu celu opracować tzw. strategię działania, czyli określić metody, za pomocą których zostanie on zrealizowany. Formułujemy więc następne pytanie: Co i w jaki sposób robimy? Te pytania pozwolą odpowiedzieć na kolejne pytanie: Co musimy konkretnie przedsięwziąć, aby zrealizować nasze cele?
W końcowym etapie realizacji zamierzonych celów zostanie dokonana ewaluacja, która pozwoli sprawdzić, czy podjęte zadania zostały zrealizowane a zamierzone cele osiągnięte.
Przykłady:

  • "do 15.07.2004 - przy współudziale rodziców i dzieci został utworzony kącik eksperymentalny, w którym dzieci, po zapoznaniu się z eksperymentem mogły samodzielnie wykonywać doświadczenie"
  • "do 22.07.2006 - dokumentowanie różnymi narzędziami aktywności dzieci i analiza dokumentacji oraz prezentacja działań podjętych przez dzieci"
  • "do 30.06.2006 - kącik plastyczny przeistoczony zostanie w kącik kreatywny z dużą różnorodnością materiałów plastycznych do wolnego wyboru"

Nieustanne zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli i wychowawców przyczynia się do trwałych zmian w praktyce pedagogicznej. Istotą tych działań jest możliwie jak najlepsze wspieranie dzieci w ich rozwoju i pomaganie im w zdobywaniu nowych doświadczeń.